چه PDF هایی تبدیل نمی شود؟ما سعی کردیم تا تمام PDF هایی موجود را تبدیل کنیم ولی هنوز بعضی پی دی افها هستند که تبدیل نمی کنیم

PDF هایی که تبدیل نمی شود شامل:


PDF هایی که به صورت دست نویس نوشته شده اند.

PDF هایی  که با فونت نستعلیق هستند.

PDF هایی که دارای فومول ریاضی پیچیده هستند.


آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟

 پرینت این مقاله