مقالات

 بعد از تبدیل چه قسمتهایی را باید به صورت دستی درست کنیم؟

شما باید یک ویرایش خیلی خیلی کم باید  به صورت دستی راحت انجام دهید: مثلا :تعداد خیلی کمی از...