تست تبدیل pdf چیست؟شما می توانید در هنگام سفارش PDF که در لینک زیر توضیح دادیدم!


http://convertpdf.ir/knowledgebase.php?action=displayarticle&id=1 در قسمت توضیحات , داخل کادر مستطیلی شکل, صفحه ی که مد نظرتان هست را ذکر کنید و توضیح دهید که


تبدیل فایل را جهت تست می خواهید تا ما بعد از اتمام تبدیل فایل را برایتان ارسال کنیم.
تو جه داشته باید ایمیل فعال وارد کنید زیرا تمام رویداد ها به ایمیل شما ارسال می شود

از جمله آماده شدن نمونه تبدیل و سفارش تبدیل PDF و دیگر موارد مطلع می شوید.


آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟

 پرینت این مقاله