مقالات

 آموزش اسکن کردن عکس یا اسناد با گوشی جهت تبدیل به WORD

نکات:   برای اسکن با گوشی برای عکس و نوشتارهایی مانند کتاب و جزوات و ... گرفتن یک عکس مناسب...