کارت خرید

یافتن محصولها و سرویس ها


تبدیل فایل اسکن شده یا عکس به زبان های فارسی و عربی

دلیل تخمین هزینه این است که ممکن است فایل اسکن شده و عکس شما خاص باشد.


هزینه هر صفحه 250 تومان است.


فواید تبدیل pdf


امکان ویراش نوشته ها و در قالب ورد
تبدیل فرمول های ساده و بدون کسری
تبدیل هر ارسالی از طرف هر کاربر , حدودا 20 دقیقهلطفا این قسمت " ویرایش جزئی بعد از تبدیل" را حتما مطالعه فرمایید

» کسب اطلاعات بیشتر و مشاهده آدرس
تخمین هزینه!

تبدیل فایل اسکن شده یا عکس به زبان انگلیسی

دلیل تخمین هزینه این است که ممکن است فایل اسکن شده و عکس شما خاص باشد.


هزینه هر صفحه 250 تومان است.


فواید تبدیل pdf


امکان ویراش نوشته ها و در قالب ورد
تبدیل فرمول های ساده و بدون کسری
تبدیل هر ارسالی از طرف هر کاربر , حدودا 20 دقیقهلطفا این قسمت " ویرایش جزئی بعد از تبدیل" را حتما مطالعه فرمایید

» کسب اطلاعات بیشتر و مشاهده آدرس
تخمین هزینه!